Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

Hodnotenie je priebežné, počas celého roka, a to písomnou aj ústnou formou. O hodnotení sú rodičia informovaní na triednych schôdzkach i prostredníctvom internetovej žiackej knižky.


Predmetom hodnotenia sú nasledovné jazykové zručnosti:


- písomný prejav


-ústny prejav


-gramatika a slovná zásoba


-projekty


Študenti sú hodnotení známkami:


1 (100%-90%)


2 (89%-75%)


3 (74%-50%)


4 (49%-30%)


5 (29% a menej)