Jump to Navigation

Školský poriadok

OBSAH:

ÚVOD

I.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1.      Organizácia školského roka.

 2.      Organizácia vyučovania.

 3.      Práva a povinnosti žiakov.

 4.      Práva a povinnosti zákonných zástupcov.

 5.      Povinnosti týždenníkov.

 6.      Prísne zakázané.

 7.      Žiakom sa neodporúča.

  

II.  Zásady správania žiakov

 1.    Oslovenie a pozdravy.

 2.    Príchod žiakov do školy.

 3.    Odchod žiakov zo školy.

 4.    Správanie žiakov na vyučovaní.

 5.    Správanie žiakov cez prestávky.

 6.    Správanie žiakov mimo školy.

  

III. HODNOTENIE  A  KLASIFIKÁCIA

  

IV. DOCHÁDZKA DO ŠKOLY A UVOLŇOVANIE ŽIAKOV Z VYUČOVANIA

  

V.  VÝCHOVNÉ  OPATRENIA

  

VI. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

 

 

 ÚVOD

     Gymnázium Jána Papánka  na Vazovovej ul. č. 6 v Bratislave je výberovou školou, v ktorej sa žiaci rozhodli študovať dobrovoľne. Z toho vyplýva, že sú povinní riadiť sa jej pravidlami a vnútorným poriadkom. Cieľom Gymnázia Jána Papánka je zabezpečiť kvalitný vzdelávací, výchovný a vývinový proces žiakov.

     Škola bude vo vzťahu k žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a príslušné legislatívne normy a ich zmeny. V záujme naplnenia práva na vzdelanie im škola zabezpečí podmienky pre optimálne využitie času, ktorý strávia žiaci v škole tak, aby bol z hľadiska vzdelávania efektívne využitý a aby bol aj časovo príjemne stráveným tak nimi, ako aj pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami školy.

     Rešpektujúc uvedené dôvody, ako aj Zákon o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovuje škola nasledovný školský poriadok, ktorým  upravuje najmä podrobnosti o

 §  výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole,

  •    pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ostatnými zamestnancami školy,

 §  prevádzke a vnútornom režime školy,

 §  podmienkach  na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,

 §  prevádzke a vnútornom režime školy.

 §  podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje.

  

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

      Hlavným poslaním školy je zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces. Všetka činnosť školy je zameraná na splnenie tejto hlavnej úlohy.

 1.       Organizácia školského roka.

 a)      Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka.

 b)      Školský rok sa člení na obdobie školského vyučovania, po ktorom nasleduje obdobie školských prázdnin.

 c)      Obdobie školského vyučovania sa končí 30. júna príslušného kalendárneho roka. Po ňom nasleduje obdobie školských prázdnin, ktoré sa končia 31. augusta.

 d)      Obdobie školského vyučovania sa člení na školské polroky. Prvý polrok sa končí 31. januára príslušného kalendárneho roka a druhý polrok sa končí 30. júna príslušného kalendárneho roka

 e)      V období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najviac päť dní voľna.

  

2.       Organizácia vyučovania.

a)        Vyučovanie v škole sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schvaľuje riaditeľka školy. Rozvrh hodín sú povinní rešpektovať všetci žiaci a každý pedagogický zamestnanec.

b)        Časový rozvrh vyučovacích hodín:

1. hodina           8:00 – 8:45

2. hodina           8:55 – 9:40

3. hodina           9:50 – 10:35

4. hodina         10:55 – 11:40

5. hodina         11:50 – 12:35

6. hodina         12:45 – 13:30

7. hodina         14:00 – 14:45

8. hodina         14:55 – 15:40

 

c)         Budova školy sa otvára každý vyučovací deň ráno o 7:30 hod. a zatvára sa o 8:00 hod. Budova školy je od 8:00 hod. do 12:35 hod. uzavretá počas vyučovacích hodín i prestávok.

d)        Žiakov a návštevníkov školy pri vstupe do školy usmerňuje vrátnik - informátor. Žiaci sa pri vstupe do školy preukazujú žiackym preukazom a ostatní návštevníci sa zapíšu do zošita návštev.

e)        Vyučovanie sa organizuje v  kmeňových  učebniach  jednotlivých tried, odborných učebniach, učebniach na delené vyučovanie a  priestoroch pre telesnú výchovu.

f)         Ak majú žiaci v rozvrhu voľnú hodinu, zdržiavajú sa v školskej knižnici -študovni alebo vo vestibule gymnázia.

g)        Každá trieda v budove gymnázia má pridelenú šatňu (resp. osobné odkladacie skrinky) a kmeňovú učebňu, za ktoré sú zodpovední žiaci počas celého školského roka.

h)        Na vyučovanie telesnej výchovy sa žiaci prezliekajú do cvičebných úborov v šatniach na to konkrétne určených.

i)          Cez prestávky sa žiaci zdržiavajú v  kmeňových triedach alebo na chodbách.

j)          Počas prestávok majú žiaci k dispozícii priamo v budove školy školský bufet, telefón a možnosť využívať kopírovanie.

k)        Ak to vyžadujú naliehavé dôvody, riaditeľka školy môže žiakom zakázať dočasne alebo trvalo vstup do školy.

l)         Všetky požiadavky žiakov, ktoré si vyžadujú potvrdenie riaditeľstva školy, si žiaci vybavujú prostredníctvom svojich triednych učiteľov a pracovníčky vrátnice od 7:30 hod. do 13:00 hod. každý vyučovací deň. Rodičia žiakov môžu úradné záležitosti vybavovať v  kancelárii školy, prípadne v riaditeľni školy. Úradné hodiny počas školského roku sú každý pondelok od 13:00 hod. do 16:00 hod. a štvrtok od 11:00 hod. do 14:00 hod.

m)      Informácie o prospechu a správaní žiakov podáva rodičom triedny učiteľ na triednom aktíve, prípadne pri osobnej návšteve rodiča. Rodič sa má možnosť informovať o prospechu žiaka v jednotlivom predmete počas konzultačnej hodiny u príslušného vyučujúceho.

 

3.       Práva a povinnosti žiakov.

 Žiak má  právo :

 a)         na rovnoprávny prístup k vzdelávaniu, aby sa mohol rozvíjať fyzicky, mentálne, duchovne a sociálne zdravým spôsobom v podmienkach slobody a dôstojnosti,

 b)        na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,

 c)         zvyšovať svoju kultúrnu úroveň, rozvíjať svoje schopnosti, vlastný úsudok, zmysel pre zodpovednosť,

 d)        na slobodu myslenia, úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

 e)        na komunikáciu s pedagogickými zamestnancami školy v duchu tolerancie, na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

 f)          zúčastniť sa kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, vzdelávacích prednášok a akcií, ktoré organizuje škola,

 g)         na kvalitnú výučbu, na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov  na povinné vyučovacie predmety,

 h)        využívať v rámci študijného procesu školské zariadenia, pomôcky, materiály, športový areál, telocvične, posilňovňu, pohybové štúdium a odborné učebne v súlade s podmienkami prevádzky školy,

 i)          prostredníctvom Žiackej rady predkladať pripomienky, podnety, návrhy, opatrenia,

 j)          na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

 k)         byť ústne i písomne skúšaný,

 l)          na zdôvodnenie klasifikácie pri ústnom skúšaní, analýzu chýb v písomných prácach a dozvedieť sa pred ukončením klasifikačného obdobia záverečnú známku z jednotlivých predmetov,

 m)      na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu stanovenom ŠkVP. Zmenu voliteľného predmetu povoľuje riaditeľka školy len v určenom termíne do konca školského roka,

 n)        požiadať v opodstatnených prípadoch o komisionálne preskúšanie (u neplnoletého žiaka prostredníctvom zákonného zástupcu),

 o)        zapojiť sa podľa vlastného záujmu do niektorej z foriem záujmovej činnosti (športové súťaže, olympiády, tvorba a vydávanie školského časopisu, SOČ, Európa v škole a pod.),

 p)        na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

 q)        každému žiakovi je povolené priniesť si vlastnú šatňovú skrinku na odkladanie svojich osobných vecí; škola neručí za odložené osobné veci v šatni, 

 r)          voliť si triednu samosprávu zo svojho kolektívu na začiatku školského roku.

  

K povinnostiam každého žiaka patrí:

 a)        pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,

 b)        elektronicky zaevidovať svoj príchod a odchod zo školy; v prípade nezaevidovania sa v daný deň, bude žiakovi počítať absencia, 

 c)         dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy,

 d)        prichádzať do školy tak, aby bol na začiatku vyučovania na svojom mieste v triede a mal pripravené veci potrebné na vyučovanie,

 e)        zodpovedať za uzamykanie šatní alebo  na odkladanie osobných vecí,

 f)         prezuť sa po príchode do školy a byť primerane a čisto upravený,

 g)        dodržiavať základné pravidlá hygieny a prevencie proti chorobám,

 h)        počas vyučovania disciplinovane a pozorne sledovať priebeh vyučovania a dodržiavať pokyny vyučujúceho,

 i)          osvojovať si vedomosti poskytované školou v procese vyučovania, pripravovať sa na tvorivú prácu,

 j)          osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a tolerancie a správať sa podľa nich,

 k)        byť disciplinovaným, plniť pokyny pedagogických zamestnancov školy a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robili česť sebe aj škole,

 l)          ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,

 m)      rešpektovať pokyny zamestnancov školy,

 n)        chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie, chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky a za poškodenie niesť osobnú zodpovednosť a škodu nahradiť,

 o)        konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

 p)        dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny, ktoré sú predmetom školského poriadku,

 q)        zdvorilo a slušne sa správať voči všetkým zamestnancom školy,

 r)         rešpektovať spolužiakov a učiteľov bez ohľadu na ich rasovú príslušnosť, príslušnosť k etnickej skupine alebo ich náboženské vyznanie,

 s)         písomné úlohy si vypracovávať doma,

 t)         zmenu bydliska, telefonického kontaktu na zákonného zástupcu, ako aj iné zmeny základných osobných údajov je žiak, resp. jeho zákonný zástupca povinný oznámiť triednemu učiteľovi najneskôr do 5 pracovných dní.

  

4.       Práva a povinnosti zákonného zástupcu.

 Zákonný zástupca žiaka má právo:

 a)        oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,

 b)        byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa

 c)         na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

 d)        zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy,

 e)        vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu (ŠkVP),

 f)         byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy,

  

Zákonný zástupca žiaka je povinný:

 a)        vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu  na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie a na plnenie školských povinností,

 b)        dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

 c)         dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

 d)        informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

 e)        nahradiť škodu, ktorú žiak svojím pričinením zavinil,

 f)          oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti svojho dieťaťa na výchove a vzdelávaní v škole. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky MHD, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťaži,

 g)         ospravedlniť neprítomnosť žiaka, ktorá trvá tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni. Ak neprítomnosť dieťaťa trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca žiaka potvrdenie od lekára.

 Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám uvedeným spôsobom.

 

5.       K povinnostiam týždenníkov patrí:

a)         pred príchodom vyučujúceho na hodinu pripraviť kriedu a čistú tabuľu a podľa jeho pokynov a  pokynov ostatných vyučujúcich prinášať a odnášať potrebné učebné pomôcky,

b)        hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny,

c)         nahlásiť vedeniu školy neprítomnosť učiteľa na hodine po 10 minútach,

d)        starať sa o čistotu tabule a dozerať na čistotu a poriadok v triede po skončení vyučovacej hodiny,

e)        hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede,

f)          starať sa o vetranie v triede a polievať kvety,

g)         po skončení vyučovania umyť tabuľu, skontrolovať čistotu v triede, uzavrieť vodovodné kohútiky, vypnúť svetlá, zavrieť okná  a skontrolovať vyložené stoličky.

 

6.       Žiakom je ZAKÁZANÉ:

a)      fajčiť (akýkoľvek druh cigarety alebo cigary) v  priestoroch školy a  školského areálu, ako aj pri činnostiach organizovaných školou mimo nej (v súlade so zákonom o ochrane nefajčiarov),

b)      používať hrubé a vulgárne výrazy,

c)       prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, cigarety, elektronické cigarety, cigary a iné zdraviu škodlivé látky a nevhodnú literatúru, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

d)      nosiť, prechovávať a užívať nelegálne, zdravie poškodzujúce látky  v škole,  aj na akciách školy,

e)      prinášať, prechovávať a  používať predmety ohrozujúce život a zdravie seba a  iných v škole, aj na akciách mimo školy,

f)       prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou  predmety, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní a mimo neho,

g)      manipulovať s  majetkom školy bez vedomia vedenia školy, prípadne vyučujúceho,

h)      vychádzať z budovy školy a opúšťať areál školy počas vyučovania bez pedagogického dozoru alebo priepustky podpísanej triednym učiteľom alebo vedením školy,

i)        žuvať počas vyučovacej hodiny žuvačku,

j)        zdržiavať sa v odbornej učebni bez prítomnosti vyučujúceho,

k)      vynášať z učební zariadenie alebo praktické pomôcky, ktoré tam zanechá pedagóg počas prestávky, prípadne ktoré si tam pedagóg zabudne,

l)        vykláňať sa alebo liezť z  okien, vyhadzovať z nich rôzne predmety, prípadne pokrikovať na okoloidúcich občanov,

m)    behať po chodbách gymnázia, prípadne sa pohybovať  s využitím iných zariadení ako napr. korčule a pod.,

n)      nevhodným spôsobom prejavovať svoje city a pocity, myšlienky, či iné duševné stavy (napr. kričaním) v budove gymnázia,

o)      používať mobilný telefón počas vyučovacej hodiny, prípadne iné digitálne prípadne iné zariadenia nesúvisiace s vyučovaním

p)      manipulovať so zariadeniami, zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy,

q)      nosalebo vodiť do školy akékoľvek zvieratá,

r)       zdržiavať sa počas vyučovania a po vyučovaní v šatniach.

 

V súlade s platnými zákonmi je v priestoroch školy a  na akciách školy poriadaných mimo nej, osobitne prísne zakázané:

a)      akékoľvek slovné zastrašovanie, fyzické a psychické násilie a akákoľvek činnosť, ktorá môže spôsobiť psychickú alebo fyzickú ujmu na zdraví,

b)      propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie a xenofóbie,

c)       prechovávať zbrane a predmety ohrozujúce život (ani vreckový nožík) a zdravie,

d)      prechovávanie, užívanie, predaj a  poskytovanie návykových látok (alkohol, tabakové výrobky, organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy) ako aj ich výroba (vrátane surovín na ich výrobu),

e)      propagovať alebo inak šíriť toxikomániu.

 

7.       Žiakom sa neodporúča (len na vlastnú zodpovednosť):

a)    nosiť do školy väčšiu sumu peňazí,

b)   nosiť do školy  cenné predmety a luxusné šatstvo a obuv.

 

 

II. ZÁSADY  SPRÁVANIA  SA  ŽIAKOV

 1.         Oslovenie a pozdravy

 a)        žiaci oslovujú všetkých zamestnancov školy oslovením „pán“, „pani“  a zdravia ich pozdravom „Dobrý deň“ (Dobré ráno, Dovidenia),

 b)        v učebni zdravia žiaci vyučujúceho na začiatku a na konci vyučovacej hodiny tak, že vstanú, s výnimkou hodín telesnej výchovy a hodín v odborných učebniach (laboratóriách)

 c)         takto zdravia i učiteľov a nadriadených pedagogických zamestnancov, ktorí vstupujú do učebne (pri ich odchode sa žiaci tiež postavia, sadajú si na pokyn vyučujúceho),

 d)        žiaci nezdravia aj na pokyn vyučujúceho, prípadne prichádzajúcej (odchádzajúcej) dospelej osoby.

  

2.         Príchod žiakov do školy

 a)        žiaci prichádzajú do školy najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovania,

 b)        budova školy sa otvára pre žiakov 30 minút pred začiatkom 1-tej hodiny,

 c)         vchod budovy školy sa pre žiakov zatvára začiatkom vyučovania,

 d)        pri vstupe do budovy školy sú žiaci povinní preukázať svoju totožnosť predložením žiackeho preukazu,

 e)        v prípade príchodu na inú ako prvú vyučovaciu hodinu (druhá a ďalšia vyučovacia hodina) sa žiaci správajú nehlučne a nerušia priebeh vyučovania,

 f)         pred vstupom do budovy školy si žiaci dôkladne očistia obuv a v šatni (resp. pri osobnej skrinke) sa prezujú do prezuviek  (nie športová obuv určená na hodiny telesnej výchovy),

 g)        žiaci, ktorí nemajú osobnú skrinku, si v šatni odkladajú iba vrchné oblečenie a obuv, nie učebnice, zošity a iné školské pomôcky,

 h)        žiaci sú prezutí počas celého vyučovania,

 i)          počas vyučovania žiaci majú prístup do šatne len posledných 5 minút pred skončením veľkej prestávky za účelom odloženia a vyzdvihnutia si potrebných vecí na vyučovanie, ako je napr. telocvičný úbor. Po skončení vyučovania sa nezdržiavajú v šatniach,

 j)          čas od príchodu do školy do začiatku vyučovania žiaci využívajú na prípravu na vyučovanie a opakovanie učiva,

 k)        školská budova sa pre žiakov školy zatvára po vyučovaní o 15:45 hod. (výnimku tvoria skupiny pracujúce pod dozorom pedagogických zamestnancov školy, prípadne inej dospelej osoby na odpoludňajšom vyučovaní, prípadne skupín nepovinného vyučovania a mimoškolskej záujmovej činnosti).

  

3.    Odchod žiakov zo školy

 a)        po skončení poslednej vyučovacej hodiny si žiaci zbalia svoje veci, očistia si svoje miesto v  lavici a  jeho okolie od papierov a  nečistôt a vyložia stoličku na lavicu,

 b)        učebňu opúšťajú žiaci len na pokyn vyučujúceho, v šatni sa oblečú, prezujú a opustia budovu školy,

 c)         žiaci zo školy odchádzajú  domov po ukončené vyučovania, prípadne po obede v ŠJ;  nezdržiavajú sa v šatni.

  

4.    Správanie žiakov na vyučovaní

 a)        žiaci prichádzajú na vyučovanie a všetky školské akcie včas, riadne pripravení, s potrebnými učebnými  a  školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebujú na vyučovanie,

 b)        počas vyučovacej hodiny majú žiaci na lavici len veci na vyučovanie, nejedia a nepoužívajú žiadne nápoje,

 c)         žiaci nosia do školy iba veci nevyhnutne potrebné na vyučovanie,

 d)        žiaci príchod vyučujúceho na hodinu očakávajú v tichosti v  triede podľa rozvrhu, prípadne pred odbornou učebňou,

 e)        ak sa vyučujúci v priebehu 10 minút nedostaví na vyučovanie, týždenníci oznámia jeho neprítomnosť  vedeniu školy,

 f)         žiaci sú na vyučovaní slušní, pozorne sledujú výklad vyučujúceho i odpovede spolužiakov a aktívne pracujú podľa pokynov vyučujúceho, nenašepkávajú, neodpisujú a nerušia vyučovanie,

 g)        ak chcú žiaci odpovedať, prípadne sa vyučujúceho na niečo opýtať, hlásia sa zdvihnutím ruky,

 h)        pri odpovedi žiaci stoja, odpovedajú nahlas a zreteľne, na svoje miesto v lavici si sadnú len na pokyn vyučujúceho, ak vyučujúci neurčí inak (hovoriť bez dovolenia je prejavom neslušnosti),

 i)          v odborných učebniach sa žiaci riadia osobitnými pravidlami, ktoré sú umiestnené v učebni a pokynmi vyučujúceho,

 j)          na vyučovaní dodržiavajú základy bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci a protipožiarne predpisy, na školských exkurziách, výletoch, lyžiarskych kurzoch a kurzoch na ochranu človeka a prírody sa žiaci riadia aj oobitnými pokynmi vyučujúcich. Bez ich súhlasu sa nevzďaľujú od ostatných žiakov alebo z určeného miesta,

 k)        ak nie sú žiaci na vyučovanie pripravení (predchádzajúca ospravedlnená neúčasť na vyučovaní, prípadne iné dôvody), ospravedlnia sa vyučujúcemu na začiatku hodiny a  uvedú dôvod nepripravenosti (ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nemusí akceptovať),

 l)          žiaci môžu počas vyučovacej hodiny opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho,

 m)      pred opustením učebne žiaci urobia vo svojom okolí poriadok a odpadky hodia do koša,

 n)        po poslednej vyučovacej hodine žiaci vyložia stoličky na lavice.

  

5.    Správanie žiakov cez prestávky

 a)        cez prestávku sa žiaci disciplinovane presunú k učebni, ktorú majú určenú v rozvrhu hodín a  tu počkajú disciplinovane príchod vyučujúceho,

 b)        v prípade, že žiaci zostávajú počas prestávky v učebni, pripravia si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, správajú sa pokojne, umožňujú spolužiakom nerušene sa pripravovať na ďalšie vyučovanie,

 c)         počas prestávok sa žiaci nesprávajú hlučne a vyzývavo, nebijú sa, nebehajú po triede ani po chodbe, neničia školské zariadenia, nekričia,

 d)        cez prestávky môžu žiaci navštíviť školský bufet, neopúšťajú budovu školy,

 e)        v priestoroch školy udržujú žiaci počas prestávok poriadok, odpadky hádžu do smetných košov,

 f)         počas prestávok sa žiaci zbytočne nezdržiavajú na WC, odpadky nehádžu do záchodových mís a umývadiel,

  

6.    Správanie žiakov mimo školy

 Všetci žiaci aj mimo vyučovania a v čase školských prázdnin sú žiakmi školy a tak by sa mali správať:

 a)      v spoločnosti sa správajú slušne a tolerantne, nevyjadrujú sa hrubo a vulgárne,

 b)      prejavujú úctu k svojim rodičom a súrodencom, správajú sa k nim zdvorilo a kamarátsky, ochotne im pomáhajú a riadia sa ich radami,

 c)       k starším ľuďom sa správajú úctivo a zdvorilo,

 d)      chránia svoje zdravie a zdravie iných, nepoškodzujú verejný majetok.

  

III. HODNOTENIE  A  KLASIFIKÁCIA

 1.    Triedny učiteľ zabezpečuje, aby sa o prospechu  a  správaní žiaka mohol priebežne informovať rodič, resp. zákonný zástupca na triednych aktívoch a  na konzultačných hodinách jednotlivých vyučujúcich.

 2.    každej priebežnej klasifikácii žiaka sa vedie evidencia na internetovej žiackej knižke. Zákonný zástupca žiaka má heslo, cez ktoré môže kedykoľvek nahliadnuť do IKT.

 3.    Ak nie je možné žiaka vyskúšať a  klasifikovať v  riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.

 4.    Ak nie je možné vyskúšať a klasifikovať žiaka v  riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy.

 5.    Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa školy o komisionálne skúšanie. Ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať zriaďovateľa. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu už komisionálne skúšaný. Riaditeľ školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka na vlastný podnet.

 6.    Žiaci, ktorí majú na konci 2.polroku školského roka nedostatočný prospech z jedného, najviac z dvoch povinných predmetov, môžu požiadať riaditeľa školy, v prípade, že ide o  neplnoletých žiakov prostredníctvom ich zákonných zástupcov,  o vykonanie opravných skúšok.

 7.    V prípade, že sa žiaci nedostavia na opravné, resp. komisionálne skúšky bez závažného a hodnoverného ospravedlnenia, klasifikujú sa z daného vyučovacieho predmetu stupňom prospechu nedostatočný.

 8.    V prípade neúčasti na opravných resp. komisionálnych skúškach z dôvodu ochorenia určí vedenie školy žiakom na ich žiadosť (u neplnoletých žiakov na žiadosť zákonného zástupcu) náhradný termín.

 9.    U žiakov, ktorí v plnení povinnej školskej dochádzky neprospievajú alebo dlhodobo dosahujú slabý prospech, môže riaditeľ školy rozhodnúť o preradení žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky v zmysle § 5 ods. 4  písm. h) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 10. Žiakom, ktorí splnili povinnú školskú dochádzku a na konci 2. klasifikačného obdobia príslušného školského roku neprospeli z viacerých ako dvoch vyučovacích predmetov, alebo neprospeli na opravnej skúške sa opakovať ročník nepovoľuje.

 11. Žiaci sú klasifikovaní na základe výsledkov komisionálnej skúšky:

 a)         keď konajú rozdielovú skúšku,

 b)        keď sú skúšaní v náhradnom termíne,

 c)         keď o  ňu požiadajú v  opodstatnenom prípade, v  prípade ich  neplnoletosti ich zákonní zástupcovia,

 d)        keď sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,

 e)        keď konajú opravnú skúšku,

 f)          v štúdiu podľa individuálneho študijného plánu a pri štúdiu  jednotlivých vyučovacích predmetov,

 g)         v prípade uvoľnenia žiaka od dochádzky na vyučovanie.

 12. Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiakov konečný!

  

IV. DOCHÁDZKA DO ŠKOLY A UVOLŇOVANIE ŽIAKOV  Z VYUČOVANIA

1.    Žiaci sú povinní dochádzať do školy a  na akcie školy pravidelne a včas.

2.    Žiak sa môže v priebehu jedného školského roku zúčastniť najviac  dvoch exkurzií, alebo 1 jazykového pobytu v zahraničí a 1 exkurzie.

3.    V priebehu školského roku sa môžu organizovať len jeden školský výlet, v dĺžke najviac dvoch vyučovacích dní. Pre žiakov, ktorí sa školského výletu nezúčastnia, zabezpečí riaditeľ školy náhradné vyučovanie, ktorého sa musia zúčastniť.

4.    Neplnoletí žiaci môžu opustiť školu v priebehu vyučovania len na základe písomnej žiadosti rodičov v  absenčnom hárku / žiackom záznamníku alebo lekárskeho predvolania.

5.    Žiak sa musí vypýtať od triedneho učiteľa alebo od učiteľa z hodiny daného predmetu, prípadne pritriedneho učiteľa, ktorý musí vyjadriť súhlas podpísaním absenčného hárku / žiackeho záznamníku.

6.    Plnoletí žiaci môže byť uvoľnení na základe lekárskeho predvolania a musí mať absenčný hárok podpísaný triednym učiteľom alebo učiteľom daného predmetu, resp. pritriednym učiteľom.

7.    Na základe podpísanej priepustky sa žiak preukáže vrátnikovi a môže byť uvoľnený z vyučovania

8.    Ak žiak svojvoľné opustí školu bez písomného súhlasu, vymeškané hodiny bude mať neospravedlnené.

9.    Vyučovanie a akcie školy môžu žiaci vymeškať len pre chorobu, vážnu udalosť v rodine a neočakávané dopravné komplikácie.

10. Rekreačných pobytov mimo čas školských prázdnin sa žiaci môžu zúčastňovať iba v ojedinelých prípadoch s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy (dodatočné ospravedlnenie pobytu, ktorý sa uskutoční bez jej súhlasu, nemusí byť akceptované).

11. Ak neplnoletý žiak mieni vymeškať vyučovaciu hodinu pre vopred známy dôvod, zákonný zástupca žiaka vopred požiada o uvoľnenie žiaka z vyučovania:

a)      uvoľnenie z jednej až troch vyučovacích hodín môže povoliť triedny učiteľ alebo príslušný vyučujúci

b)     uvoľnenie z viac ako troch vyučujúcich hodín môže povoliť triedny učiteľ (v prípade jeho neprítomnosti zastupujúci triedny učiteľ)

c)      uvoľnenie z viac ako troch vyučovacích dní povoľuje riaditeľ školy na odporúčanie triedneho učiteľa

d)     ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce  vyučovacie dni, predloží žiak potvrdenie od  lekára.

12. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť vyučovania z neočakávaného dôvodu, je povinný jeho zákonný zástupca oznámiť triednemu učiteľovi (v prípade jeho neprítomnosti zastupujúcemu triednemu učiteľovi) najneskôr do 48 hodín (dvoch pracovných dní) dôvod neprítomnosti na vyučovaní, v prípade, že tak neurobia, môže triedny učiteľ považovať ich neprítomnosť na vyučovaní za neospravedlnenú

13.  Mimoškolské akcie, konané ako náhrada vyučovania, sú povinné. Neúčasť musí byť riadne ospravedlnená.

14. Pri nástupe na vyučovanie je neplnoletý žiak povinný triednemu učiteľovi (v prípade jeho neprítomnosti zastupujúcemu triednemu učiteľovi) predložiť ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní (najneskôr do 48 hodín – dvoch pracovných dní). Neskôr predložené ospravedlnenie nemusí triedny učiteľ akceptovať. Na povinne voliteľných predmetoch (seminároch) sa žiaci ospravedlňujú učiteľovi seminára.

15. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, spôsobom uvedeným v odseku 4 až 7.

16. Riaditeľ školy môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na jeho žiadosť alebo žiadosť zákonného zástupcu. Po uplynutí prerušenia štúdia žiaci pokračujú v štúdiu v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpia žiaci po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka.

17. Prestup na inú strednú školu povoľuje riaditeľ strednej školy, na ktorú sa žiak hlási.

18. Ak žiaci, ktorí skončili povinnú školskú dochádzku chcú zanechať štúdium, oznámia to písomne riaditeľovi školy (v prípade neplnoletosti žiakov predložia aj vyjadrenie zákonných zástupcov). Žiak prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcim po dni, keď bolo riaditeľke doručené oznámenie o zanechaní štúdia.

19. Ak sa žiaci, ktorí splnili povinnú školskú dochádzku nezúčastňujú vyučovania v trvaní päť vyučovacích dní a ich účasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, prípadne nebol triednemu učiteľovi oznámený dôvod neprítomnosti na vyučovaní, riaditeľ školy (po upozornení triednym učiteľom) písomne vyzve žiaka, v prípade ich neplnoletosti zákonného zástupcu, aby v určenom čase predložili škole dôvod neprítomnosti žiaka na vyučovaní. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi, prípadne nepredloží dôvod svojej neprítomnosti na vyučovaní, posudzuje sa tak, ako keby štúdium zanechal.

20. V zmysle platnej legislatívy u žiaka, ktorý plní povinnú školskú dochádzku sa 15 hodín neospravedlnenej absencie v jednom mesiaci považuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky pre účely zastavenia vyplácania prídavku na dieťa zákonnému zástupcovi. Počet 60 hodín neospravedlnenej neúčasti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v jednom školskom roku sa považuje za zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky pre účely podnetu na začatie priestupkového konania.

21. V odôvodnených prípadoch môžu žiaci (ich zákonní zástupcovia) požiadať o individuálnu formu štúdia (mimoriadne nadaní a talentovaní žiaci, v osobitných prípadoch zdravotne postihnutí alebo dlhodobo chorí žiaci). 

22. Ak žiak absolvuje školský rok na škole podobného typu v zahraničí, vykoná rozdielové skúšky z príslušných predmetov v čase, ktorý mu stanoví riaditeľ školy.

 

V.  VÝCHOVNÉ  OPATRENIA

Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov:

1.    Pochvalu alebo iné ocenenie môže udeliť žiakom triedny učiteľ, riaditeľ školy alebo orgán štátnej správy. Môže ich udeliť aj iná organizácia alebo orgán.

2.    Žiakom možno podľa závažnosti previnenia voči školskému poriadku  uložiť niektoré z týchto opatrení:

a)                       napomenutie triedneho učiteľa,

b)                       pokarhanie triedneho  učiteľa,

c) pokarhanie riaditeľa školy,

3.    Ak žiaci splnili povinnú školskú dochádzku, môže im riaditeľ školy po prerokovaní v  pedagogickej rade uložiť:

a)                       podmienečné vylúčenie,

b)                       vylúčenie,

4.    V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho previnenia, riaditeľ školy žiaka vylúči zo štúdia.

5.    Výchovné opatrenia za zapíšu do katalógového listu žiaka.

6.    Pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.

7.    O pochvale a pokarhaní riaditeľom školy, podmienečnom vylúčení a vylúčení zo štúdia vyhotoví riaditeľ písomný záznam.

  

VI.   ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

1.  Tento školský poriadok  pre žiakov bol vypracovaný na základe Zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Organizačného poriadku Gymnázia Jána Papánka a Pracovného poriadku pre zamestnancov Gymnázia Jána Papánka.

2.  Školský poriadok bol prerokovaný na pedagogickej rade a predložený Rade školy a Žiackej rade.

3.  Tento školský poriadok pre žiakov Gymnázia Jána Papánka nadobúda účinnosť 3. septembra 2018.

4.  S obsahom školského poriadku sa zoznámia žiaci na prvej triednickej hodine a ich rodičia (zákonní zástupcovia) na prvom triednom aktíve. Oboznámenie potvrdia podpisom.

5.  Súčasné znenie ŠP je záväzné pre všetkých žiakov v celom areáli školy a na všetkých školských akciách mimo nej.

 

V Bratislave 03.09. 2018                                                                    PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD.

                                                                                                            riaditeľka školy