Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

 Hodnotenie  žiakov z Telesnej  a športovej výchovy


 Základné ukazovatele hodnotenia žiakov:


 Prístup a postoj žiaka k predmetu : vzťah k pohybovým aktivitám  a vyučovaniu TŠV, minimálne 50% aktívna účasť na hodinách TŠV, aktivita v školskej a mimoškolskej záujmovej športovej činnosti.


 Rozvoj pohybových schopností žiaka: test EUROFIT (skok do diaľky z miesta, beh 10 x 5m, výdrž v zhybe-zhyby, sed-ľah, predklon v sede, vytrvalostný člnkový beh), žiaci sú hodnotení s prihliadnutím na svoje individuálne predpoklady.


 Proces učenia sa, osvojovania a zdokonaľovania pohybových zručností a teoretických vedomostí žiaka: testy špeciálnej pohybovej výkonnosti (atletika, športové hry) a posudzovacie škály (gymnastika)


 


     1        100% - 80%


     2        79,9% - 60%


     3        59,9% - 40%


     4        39,9% a menej